เงินสมทบประกันสังคม 2567 วิธีการเช็คเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์

เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคม 2567


เงินสมทบประกันสังคม 2567 อาจจะยังมีอีกหลาย ๆ คนที่ยังไม่เข้าใจว่า เงินสมทบประกันสังคมคืออะไร คืออะไรมาทำความเข้าใจกันเลย ในปี 2567/2024 ความหมายของ เงินสมทบประกันสังคมคืออะไร การประกันสังคมและ เงินสมทบประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกัน ในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม คุ้มไหม จ่ายเพื่ออะไร เงินกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบประกันสังคม 2567  จ่าย เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น จากการเจ็บป่วย หรือ คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับ เงินสมทบประกันสังคม ในการรักษาพยายาล  และการทดแทนรายจาก เงินประกันสังคม เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้าง และ ลูกจ้าง ต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยการคิดคำนวณจากค่าจ้าง ที่ลูกจ้างได้รับในอัตราร้อยละ 5 เป็นฐานค่าจ้าง ที่นำมาคิดในการนำเงินไปจ่าย เงินสมทบประกันสังคม ปี 2024/2567 ประกันสังคม จ่ายเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

เช็คเงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคม


เช็คเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 33 สำหรับนายจ้างส่งเงินสมทบในอัตรา 5% ของค่าจ้าง ลูกจ้างจ่ายขั้นต่ำ 83 บาทต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน เดือนละ 15,000 บาท จะเป็นการสบทบเงินขั้นต่าเดือนละ 83 บาท และไม่เกินเดือนละ 750 บาท และรัฐบาลจะออก เงินสมทบประกันสังคม ล่าสุด ปี 2567 รัฐมนตรี มีมติ ให้ลดเงินสบทบประกันตน มาตรา 39 มีการประกาศ  ประกันสังคมล่าสุด ปรับลดอัตราเงินสบทบ เงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 ปกติจะต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ลดเหลือเพียงเดือนละ 240 บาท เป็นเวลา 3 เดือนปรับลด เงินสมทบประกันสังคม  รัฐบาลจะจ่ายสมทบในอัตราเท่าเดิม ที่ 2.75% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนนายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 จากเดิมจ่าย ฝ่ายละ 5% ลดเหลือฝ่ายละ 3% ส่วนผู้ประกันตน ม.39 ให้ปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาท ปรับเงินสมทบประกันสังคมลดลงเหลือ 240 บาทต่อเดือน

ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 เงินสมทบประกันสังคม


เงินสมทบประกันสังคมล่าสุด สำหรับผู้ที่จ่าย เงินสมทบผู้ประกันตน สามารถเช็คเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์เรื่อง เงินสมทบประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 ได้ปรับลดเงินสมทบไปแล้ว ในช่วงเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ดังนั้น ผู้ประกันตน มาตรา 40 ยังต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราปกติ ก่อน จนกว่าจะมีการปรับลดครั้งใหม่ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ยังต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในอัตราปกติ ซึ่งมีให้เลือก 3 ทาง ดังนี้ 
                  1. จ่ายเงินสมทบเดือนละ  70 บาท
                  2. จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท
                  3. จ่ายเงินสมทบเดือนละ  300 บาท
อัตราปรับลดเงินสมทบประกันสังคม เงินกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบประกันสังคม 2567  คือการบรรเทาปัญหาช่วยเหลือค่าครองชีพที่สูงขึ้น จากภาวะเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ประกันตน

Scroll to Top