Offer Categories: ไฟแนนซ์

เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 0.39% ต่อเดือน
วงเงินให้กู้
สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
อายุผู้กู้
20-65 ปี
สมัครรีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์กรุงศรีรับอัตราดอกเบี้ยคงที่
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
รีไฟแนนซ์เมืองไทยแคปปิตอล (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ)
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป/สวัสดิการ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 4.73% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 3 ล้านบาท
อายุผู้กู้
20-75 ปี
รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในกลุ่มธนาคาร
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 10.40% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 ล้านบาท
อายุผู้กู้
20-60 ปี
รีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์ผ่อนสบายนานถึง 84 เดือน
เงินเดือนผู้กู้
9,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 23% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
อายุผู้กู้
20-65 ปี
รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาตผ่อนนาน 60 เดือนรับวงเงินเต็มๆ!
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 4.32% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทยพร้อมเช็คโปรโมชั่นล่าสุด 2567
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
วงเงินให้กู้
สูงสุด 110 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารออมสินดอกเบี้ยล่าสุด 6.25% ต่อปี
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป/สวัสดิการ)
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 4.73% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 3 ล้านบาท
อายุผู้กู้
20-75 ปี
การรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โป๊ะไว หายห่วง
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 27.69% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
อายุผู้กู้
20-65 ปี
กรุงศรีออโต้แหล่งเงินกู้สำหรับผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงิน
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 3.19% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 150% ของราคาประเมิน
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
เกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์อัตราดอกเบี้ยถูกสมัครได้แล้ววันนี้

ไฟแนนซ์ คืออะไร การเปรียบเทียบแหล่งบริการดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุด 2567

 

ไฟแนนซ์ ที่ไหนคนได้ยินบ่อยๆนั้นเหมือนหรือต่างกับการรีไฟแนนซ์ บริษัทไฟแนนซ์ มีหน้าที่อะไรบ้างแล้วคุณจะมีวิธีการในการเลือกแหล่งบริการดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุดอย่างไร 

ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์คือ

ไฟแนนซ์คือประเภทสินเชื่อลักษณะหนึ่งของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ออกให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  การจัดไฟแนนซ์ ซึ่งเลขง่ายๆหรือตามความเข้าใจก็คือเงินกู้สำหรับการเช่าซื้อประเภทของสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จัดไฟแนนซ์รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์จัดไฟแนนซ์ บริษัทจะทำการให้คุณวางเงินดาวน์ตั้งแต่ 0 เปอร์เซ็นต์ถึงวงเงินที่กำหนดและจะออกเงินให้กับคุณเพื่อซื้อสินค้านั้นมาก่อน คุณจึงเป็นลักษณะของการเช่าซื้อที่คุณจะต้องผ่อนชำระกับผู้ที่ออกเงินแทนคุณนั่นก็คือ บริษัทไฟแนนซ์ เพราะถือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แทนคุณในระยะเวลาหนึ่งเมื่อคุณผ่อนชำระเสร็จสิ้นการเช่าซื้อ จัดไฟแนนซ์รถยนต์ เสร็จสิ้น คุณก็จะได้ครอบครองกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์นั้นแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

ไฟแนนซ์ และการขอจัดไฟแนนซ์

ไฟแนนซ์หรือการรีไฟแนนซ์จริงๆแล้วคือการขอสินเชื่อในการผ่อนชำระรถยนต์เหมือนกัน โดยลักษณะของ การจัดไฟแนนซ์ ก็คือการเลือกขอสินเชื่อเพื่อเป็นลักษณะของสินเชื่อเช่าซื้อในการมาผ่อนชำระรถยนต์ ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์จะเป็นคุณ แต่คุณจะต้องผ่อนจ่ายจนครบเสร็จสิ้นจึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์อย่างแท้จริงให้คุณเป็นผู้ครอบครองอย่างเต็ม 100% ทั้งนี้เมื่อมีการผ่อนชำระแหล่งบริการสินเชื่อมาแล้วระยะหนึ่งประมาณเกินครึ่งของราคาสินเชื่อจัดไฟแนนซ์รถยนต์หรือประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ก็จะขอรีไฟแนนซ์ใหม่ได้อีกครั้ง มีการยื่นเรื่องขอให้พิจารณาทำสัญญาสินเชื่อใหม่ เพราะจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งบริษัทไฟแนนซ์ขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระให้นาน ลักษณะของการรีจัดไฟแนนซ์จึงเป็นการแบ่งเบาภาระให้คุณผ่อนชำระต่อเดือนได้น้อยลง แต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเมื่อคุณยื่นเรื่องขอสินเชื่อไฟแนนซ์ใหม่คุณก็จะถูกพิจารณาจัดไฟแนนซ์ ซึ่งจะถือว่าคุณจะถูกตรวจสอบใหม่ ในเรื่องของเครดิตทั้งหมด

ไฟแนนซ์ – การเลือกบริษัทไฟแนนซ์

หลักการในการเลือกบริษัทไฟแนนซ์รถยนต์ถือเป็นช่องทางที่จะช่วยคุณได้สามารถแบ่งเบาภาระ ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ ที่ใช้จ่ายต่อเดือนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคุณจะต้องมีการทำสัญญาใหม่ก็ต้องพิจารณารายละเอียดจัดไฟแนนซ์รถยนต์ให้รอบคอบในเรื่องของปัจจัยต่างๆ โดยเมื่อคุณมีการรีไฟแนนซ์ใหม่เท่ากับว่าคุณจะขอทำสัญญาใหม่โดยให้สถาบันการเงินตรวจสอบเงื่อนไขที่ผ่านมาและมีการประเมินราคามูลค่ายศยนต์รวมทั้งดอกเบี้ยไฟแนนซ์ใหม่ครั้งหนึ่ง แหล่งบริการที่ทำไฟแนนซ์ อาจจะเป็นบริษัทที่คุณได้กำลังมีสัญญาอยู่ในปัจจุบันนี้ หรืออาจจะเป็นบริษัทใหม่ที่ขอให้มีการรีไฟแนนซ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีข้อเสนอให้กับคุณได้ดีกว่ากัน ด้วยรูปแบบของการรีไฟแนนซ์ใหม่จะเป็นการเหมือนว่าคุณยื่นเรื่องขอไฟแนนซ์ใหม่อีกครั้ง เข้ากับคุณจะต้องถูกบริษัทไฟแนนซ์ตรวจสอบเครดิตที่ผ่านมาใหม่เหมือนกับคุณขอสินเชื่อรับจัดไฟแนนซ์ใหม่ตั้งแต่แรก

ไฟแนนซ์บริษัทไฟแนนซ์ให้ราคาประเมินอย่างไร

บริษัทไฟแนนซ์ให้ราคาประเมิน ส่วนใหญ่จะเป็นการบอกว่าให้ราคาประเมินสูงสุดอยู่ที่ 100% ไฟแนนซ์ที่บริษัทจะทำการรับจัดไฟแนนซ์ จะมีการพิจารณาราคาประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทเอง จัดไฟแนนซ์รถยนต์ อาจจะไม่ได้ให้ราคาสูงแต่สามารถให้วงเงินสูงสุดตามราคาประเมินได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ในขณะที่บางบริษัทอาจจะให้ราคาสูงมากๆแต่อาจจะให้ราคาประเมินได้ที่ 70 เปอร์เซ็นต์แต่ผลปรากฏว่า 2 บริษัทกับให้ราคาประเมินเท่ากัน ดังนั้นคำว่าราคาประเมินที่อนุมัติได้สูงสุด เต็มวงเงิน 100% ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจัดไฟแนนซ์ที่ไหนจะได้วงเงินสูงกว่า , ไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์ หรือจะการจัดไฟแนนซ์ประเภทรถยนต์ก็ต้องมีการเปรียบเทียบมากกว่า 3 หรือ 4 บริษัทขึ้นไป

ไฟแนนซ์ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุด

ไฟแนนซ์โดยการดูในเรื่องของถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ทั้งนี้เราอาจจะบอกในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่สถาบันการเงินระบุเบื้องต้นได้ เพราะการจะกำหนดว่าดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุดของรุ่นรถของคุณจะได้อยู่ที่เท่าไหร่จะต้องสอบถามกับสถาบันการเงินอีกทีนึง เนื่องจากไฟแนนซ์ดอกเบี้ยถูกจะมีตารางรายละเอียดรุ่นและยี่ห้อรถที่มีจำนวนมาก ดังนั้นเราจะเป็นการบอกอัตราดอกเบี้ยการจัดไฟแนนซ์เริ่มต้นที่ทางสถาบันการเงินบริษัทไฟแนนซ์ให้ได้ดังนี้

  • จัดไฟแนนซ์รถยนต์ Car4Cash จะมีไฟแนนซ์เริ่มต้นอยู่ที่ปีละ 3.18 เปอร์เซ็นต์
  • บริษัทไฟแนนซ์เงินติดล้อ จะมีดอกเบี้ยเริ่มต้น 24 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
  • การจัดไฟแนนซ์ ของธนาคารกรุงศรีหรือกรุงศรีลิสซิ่ง จะมีอัตราดอกเบี้ยลักษณะคงที่ 3.1 ต่อปี

จัดไฟแนนซ์ Carmana จะมีดอกเบี้ยอยู่ที่เดือนละ 0.2 9%

ไฟแนนซ์เปรียบเทียบแหล่งบริการบริษัทไฟแนนซ์

ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุด  ในการเปรียบเทียบลักษณะของดอกเบี้ยไฟแนนซ์ จำเป็นจะต้องดูหลายๆปัจจัยองค์ประกอบเพื่อคิดร่วมกันเพราะคุณอาจจะไม่ได้เสียในเรื่องของดอกเบี้ยเป็นอย่างเดียวคุณจะต้องคิดถึงค่ารีไฟแนนซ์ซึ่งเป็นค่าดำเนินการใหม่ในการทำสัญญา โดยหากคุณพิจารณาในปี 2567 นี้ คุณจะต้องพิจารณาในเชิงลึกโดยเอารุ่นยี่ห้อไปเปรียบเทียบ ไฟแนนซ์กันในแต่ละสถาบันการเงินเพราะสถาบันการเงินบริษัทไฟแนนซ์จะตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้นแต่ไม่ได้บอกว่ารุ่นยี่ห้อคุณจะเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ เมื่อคิดจะจัดไฟแนนซ์รถยนต์ จึงต้องมีการดูในเรื่องของสถาบันการเงินให้เรียบร้อยก่อน  โดยที่แนะนำให้ยกขึ้นมาเปรียบเทียบประมาณ 5 สถาบันการเงินแหล่งบริการมาแรงน่าสนใจ ได้แก่

  • การจัดไฟแนนซ์ เงินติดล้อ
  • จัดไฟแนนซ์ Car4Cash
  • ไฟแนนซ์ Carmana
  • รับจัดไฟแนนซ์ Tisco
  • จัดไฟแนนซ์รถยนต์ Kasikorn Leasing
Scroll to Top