TH EN  
 
 
 
 
 
มั่นใจได้อย่างไรว่าปลายทางจะได้รับข้อความที่เราส่งไป?
ไม่สามารถ warranty ได้ 100% ปัจจุบันมั่นใจได้มากกว่า 90% ขึ้นไป ค่า error เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น 1.จากเครื่องมือถือเอง ปิดเบอร์ อยู่นอกพื้นที่บริการ อยู่ในพื้นที่ใช้โทรศัพท์พร้อมกันจำนวนมากเวลาเดียวกัน ถ่านหมด เครื่องรุ่นเก่ารับ sms ไม่ได้ ยกเลิกเบอร์แล้ว เป็นต้น, 2. จาก Operator ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ส่ง sms จำนวนมากในเวลานั้น เกิด error จากระบบ Hardware Software หรือ network ทุกๆช่วงที่ส่งผ่าน เป็นต้น, 3. เกิด error จากระบบอินเตอร์เน็ตของผู้ส่ง หรือผู้ให้บริการ
 
 
TOT Public Company Limited. 89/2 Moo 3, Chaengwattana road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok, 10210
Copyright of TOT Public Company Limited by TOT-SmartCall    Visitor 208,958